Pravidlá predajnej akcie

Jednoducho dokonalé, dokonalo jednoduché! Takéto je varenie s varným panelom Electrolux

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie Electrolux „Jednoducho dokonalé, dokonalo jednoduché! Takéto je varenie s varným panelom Electrolux“ (ďalej len "predajná akcia"). Tieto pravidlá sa môžu pozmeniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Electrolux Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 44 415 982, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 5765/B (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia sa koná v termíne od 1. 12. 2016 od 00:00 hod. – 31. 12. 2016 do 23:59 hod. (ďalej len "doba konania predajnej akcie") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania predajnej akcie").

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len "účastník predajnej akcie").

4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:

Zákazník, ktorý kúpi vybraný model indukčného varného panelu Electrolux alebo súpravu vybraných modelov indukčného varného panelu a rúry Electrolux ziska nižšie uvedený bonus.

Akcia sa vzťahuje len na výrobky dovezené do SR prostredníctvom výhradného dovozcu spotrebičov Electrolux pre Slovenskú republiku.

Akcia sa vzťahuje len na tieto modely:

Indukčný varný panel: EHD7740FOK, EHD8740IOK, EHH3634F9K, EHH46340FK, EHH4654HFK, EHH6240ISK, EHH6340FSK, EHH6340FXK, EHH6340IOB, EHH6340IOW, EHH6540X8K, EHI6340FOK, EHI6540FHK, EHI6540FOS, EHI6540FW1, EHI6740FOZ, EHI7543FOK, EHI8543F9W, EHI8550FHK, EHI8742FOZ, EHL6540FOK, EHL7640FOK, EHO6832FOG, EHO8840FOG, EHR8540FHK, EHX6455FHK, EHX8575FHK, EHX8H10FBK, EQL4520BOZ

Rúra: EOA3450AOX, EOA3454AOX, EOA43400OX, EOA45551OK, EOA45551OW, EOA45555OX, EOA45751FX, EOA5220AOR, EOA5220AOV, EOA5651AOV, EOA5654AOX, EOA5750AOX, EOA5751FOV, EOA5751ZOZ, EOA75450OK, EOB2200BOX, EOB3400BOR, EOB3400DOX, EOB3454AOX, EOB43400OX, EOB43410OX, EOB43430OW, EOB43430OX, EOB43450OX, EOB5454AOX, EOB5750AOX, EOB5851FOX, EOB6220AOR, EOB6631BOX, EOB6850BOX, EOB8757AOX, EOB8757ZOZ, EOB8857AOX, EOB8956AOX, EOB9851ZOZ, EOC3430EOX, EOC45752OX, EOC5654AOX, EOC5750AOX, EOC5751FOV, EOC5751FOZ, EOC5851FOX, EOC5851ZOZ, EOC5956FOX, EVY3841AOX, EVY6800ZOZ, EVY7600AOX, EZA5420AOK, EZA5420AOW, EZB2400AOX, EZB3400AOX, EZB3410AOK, EZB3410AOX, EZC2430BOX

Bonus:

Účastník zakúpením vybraného modelu indukčného varného panela Electrolux alebo súpravy vybraných modelov indukčného varného panela a rúry Electrolux získava exkluzívnu štvordielnu súpravu hrncov Kolimax ZADARMO.

Tento bonus získa po zaregistrovaní nákupu na internetovej stránke www.mojelectrolux.sk vyplnením registračného formulára a priložením naskenovanej kópie účtovného dokladu o zakúpenie modelu indukčného varného panela Electrolux alebo súpravy modelov indukčného varného panela a rúry Electrolux .

Distribúciu bonusu zabezpečuje usporiadateľ prostredníctvom agentúry po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Na bonus sa nevzťahujú žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

5. Podmienky pre účasť na predajnej akcii

5.1. Nákup vybraného modelu indukčného varného panela Electrolux alebo súpravy vybraných modelov indukčného varného panela a rúry Electrolux.

5.2. Nákup sa bude konať v období od 1. 12. 2016 od 00:00 hod. – 31. 12.2016 do 23:59 hod.

5.3. Kompletné a správne vyplnenie on-line registračného formulára na webovej stránke www.mojelectrolux.sk a jeho odoslanie. Nákup je nutné zaregistrovať do 14 dní od zakúpenia výrobku.

5.4. Po overení registračných údajov účastníkovi súťaže najneskôr do 30 dní pošleme príslušný bonus na adresu uvedenú v registrácii.

Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

Po splnení vyššie uvedených podmienok pošleme zákazníkovi príslušný bonus na adresu uvedenú v registrácii. V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom e-mailu. Electrolux nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný si uschovať originál účtenky, t. j. dokladu o zaplatení akciového výrobku, za účelom overenia nákupu (ďalej len "účtenka"). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akciového výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. s údajmi, ktoré sú zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým posielaním dokumentov (daňových dokladov).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom e-mailu electrolux@lemoni.cz.

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

6.1. Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať.

Účasťou v predajnej akcii účastník súhlasí so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci tejto predajnej akcie (ďalej len „údaje“) v databáze spoločnosti Electrolux Slovakia s.r.o., so sídlom na Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31 358 446, ktorá je správcom údajov (ďalej v tomto odstavci len Prevádzkovateľ“), a s ich následným spracovaním povereným spracovateľom, najmä spoločnosťou Seesame, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 48, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 35 702 931 pre účely preverenia platnej účasti v predajnej akcii a marketingové účely, tj. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielaní informácií o usporiadavaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle ust. § 62 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, a to na dobu 10 rokov od skončenia predajnej akcie s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie osobné údaje. Účastník predajnej akcie dáva ďalej súhlas aj so zverejnením svojich údajov v informačných prostriedkoch a na webovej stránke usporiadateľa predajnej akcie. Súhlas je možné kedykoľvek bezplatne písomne odvolať. Účastník vyhlasuje, že bol oboznámený so svojimi právami v zmysle ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mu boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. 

6.2. Účastníci predajnej akcie výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ predajnej akcie je oprávnený využiť v súlade s s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Z.z., občianského zákonníka, bezúplatne meno, priezvisko a mesto bydliska v médiách (vrátane internetu) propagačných a reklamných materiáloch spoločnosti v súvislosti s touto predajnou akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť vytvorené a zverejnené zvukové aj obrazové záznamy účastníkov predajnej akcie, a to počas 10 rokov od ukončenia predajnej akcie. 

6.3. Oprávnené osoby a sprostredkovatelia

Oprávnenie získavať údaje v mene Prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávneho alebo iného zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, resp. z pracovnoprávneho alebo iného zmluvného vzťahu so sprostredkovateľom. Žiadosť o preverenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava údaje v mene Prevádzkovateľa a iné žiadosti účastníka na základe Zákona o ochrane osobných údajov môže účastník adresovať Prevádzkovateľovi písomnou formou na adresu: Electrolux Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava. 

6.4. Poučenie o dobrovoľnosti poskytnúť údaje

Udelenie Súhlasu Prevádzkovateľovi na spracúvanie údajov účastníka je dobrovoľné a účastník nemá povinnosť údaje, ktoré majú byť spracúvané na základe súhlasu účastníka, Prevádzkovateľovi poskytnúť. Súhlas udelený Prevádzkovateľovi môže účastník kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas účastníka so spracúvaním jeho údajov sa o.i. nevyžaduje, ak spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje účastník ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s účastníkom alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť účastníka. 

Poučenie o právach účastníka

Účastník má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie údaje o ňom spracúvané,

b) informácie o spracúvaní údajov v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov,

c) informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej údaje na spracúvanie,

d) zoznam jej údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej údajov z dôvodu odvolania súhlasu. 

6.5. Účastník je oprávnený namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej údajov. Účastník má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti účastníka vyhovieť, a to tak, že rozhodnutie preskúma jeho oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje účastníka do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Účastník nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov účastníka, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke účastníka, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov účastníka. 

6.6. Porušenie práv účastníka

V prípade porušenia zákonných práv účastníka zo strany Prevádzkovateľa sa Dotknutá osoba môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu z predajnej akcie vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.mojelectrolux.sk. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia alebo nesplnenia podmienok na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.